Saxenda liraglutide

Saxenda liraglutide

Saxenda is een medicijn voor gewichtsbeheersing en bevat de werkzame stof liraglutide. Afvallen met Saxenda? Lees onderstaande informatie goed door en neem contact op voor persoonlijk advies.

Op deze pagina vind je de volgende informatie

Wat is Saxenda?

Saxenda is een medicijn voor gewichtsverlies dat de werkzame stof liraglutide bevat. Het is vergelijkbaar met een natuurlijk voorkomend hormoon dat glucagon-like peptide-1 wordt genoemd (GLP-1) dat vrijkomt uit de darmen na een maaltijd. 

Saxenda werkt in op receptoren in de hersenen, die je eetlust regelen en zorgt ervoor dat je je voldaan en minder hongerig voelt. Dit kan je helpen om minder te eten en je lichaamsgewicht te verlagen.

Overgewicht Nederland

Lees meer op onze blog

Deze pagina gaat voornamelijk over de werking van Saxenda en hoe het gebruikt mag worden.

Wil je juist meer weten over het laatste nieuws? Kijk dan op onze blog!

Benieuwd naar de ervaringen van Henk Krol met Overgewicht Nederland? Bekijk hier zijn verhaal. 

Waarvoor wordt Saxenda gebruikt?

Volwassenen
Saxenda is geïndiceerd als aanvulling op een caloriearm dieet en verhoogde lichaamsbeweging ten behoeve van gewichtsbeheersing bij volwassen patiënten met een aanvankelijke BMI (Body Mass Index) van:

 • ≥ 30 kg/m² (obesitas), of
 • ≥ 27 kg/m² tot < 30 kg/m² (overgewicht) die ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit hebben, zoals dysglykemie (prediabetes of diabetes mellitus type 2), hypertensie, dyslipidemie of obstructieve slaapapneu.

Behandeling met Saxenda moet worden gestaakt als de patiënt na 12 weken gebruik van de dagdosering van 3,0 mg niet ten minste 5% van zijn aanvankelijke lichaamsgewicht is kwijtgeraakt.

Adolescenten (≥ 12 jaar)
Saxenda kan worden gebruikt als toevoeging aan gezonde voeding en verhoogde lichamelijke activiteit ten behoeve van gewichtsbeheersing bij adolescente jongeren van 12 jaar en ouder met:

 • zwaarlijvigheid (vastgesteld door de arts)
 • lichaamsgewicht boven 60 kg.

U moet alleen doorgaan met het gebruik van Saxenda als u ten minste 4% van uw BMI bent verloren na 12 weken gebruik van de dosis van 3,0 mg/dag of de maximaal verdraagbare dosis

Dieet en lichaamsbeweging bij Saxenda

Jouw arts zal je een dieet en een oefenprogramma voorschrijven. Houd je aan dit programma terwijl je Saxenda gebruikt.

Toedieningsvorm Saxenda

Saxenda wordt geleverd als een heldere en kleurloze of nagenoeg kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevulde pen.

Saxenda wordt met een injectie onder de huid toegediend (subcutane injectie).

 • De beste plaatsen om te injecteren zijn de voorzijde van je buik (abdomen), de voorzijde van je dijen of je bovenarmen.
 • Injecteer niet in een ader of spier.

Informatie over de dosering van Saxenda

Volwassenen

Uw behandeling wordt ingesteld met een lage dosis die in de eerste vijf weken van de behandeling geleidelijk wordt verhoogd.

 • Wanneer je begint met het gebruik van Saxenda, is de startdosis 0,6 mg eenmaal per dag, gedurende ten minste één week.
 • Je arts zal je instructies geven om je dosis geleidelijk met 0,6 mg te verhogen. Gewoonlijk gebeurt dit wekelijks tot je de aanbevolen dosis van 3,0 mg eenmaal per dag hebt bereikt.

Je arts zal je vertellen hoeveel Saxenda je moet gebruiken. Meestal zul je de volgende tabel aanhouden.

Je kunt Saxenda op elk moment van de dag gebruiken, met of zonder eten en drinken. Gebruik Saxenda elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Kies een tijdstip dat jou het best uitkomt.

Dosis
Weken
Dosisverhoging de eerste 4 weken
0,6 mg
Week 1
1,2 mg
Week 2
1,8 mg
Week 3
2,4 mg
Week 4
Onderhoudsdosis
3 mg

Let erop dat je de dosering van Saxenda® bespreekt met de dokter die je het recept heeft gegeven en dat je dit zogenaamde doseringsadvies volgt.

Zodra je in week 5 van de behandeling de aanbevolen dosis van 3,0 mg gebruikt, blijf je deze dosis gebruiken tot aan het eind van je behandelingsperiode. Verhoog de dosis niet verder.

Adolescenten

Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar dient een soortgelijk schema voor dosisverhoging te worden toegepast als voor volwassenen (zie bovenstaande tabel voor volwassenen). De dosis moet worden verhoogd tot 3,0 mg (onderhoudsdosis) of tot de maximaal verdraagbare dosis is bereikt. Doseringen hoger dan 3,0 mg per dag worden niet aanbevolen.

Jouw arts zal je behandeling regelmatig controleren.

Informatie in bijsluiter

Meer gedetailleerde informatie over Saxenda vind je in de bijsluitertekst.

Veelgestelde vragen over Saxenda

De volgende vragen en antwoorden zijn gebaseerd op een teksten in de officiële bijsluiter van Saxenda liraglutide. Deze vind je bij de European Medicines Agency (EMA) of via deze directe link.

De veelgestelde vragen over Saxenda

Hoe snel werkt Saxenda?

Saxenda liraglutide werkt binnen enkele uren. De werking houdt ongeveer een dag aan.

Voordat je gewichtsverlies ervaart gedurende het gebruik van Saxenda kunnen enkele weken verstrijken. Normaliter zien we dat het afvallen met Saxenda begint binnen twee weken. Een behandeling met Saxenda om af te vallen kan negen tot twaalf maanden duren.

Ik ben Saxenda vergeten in te nemen. Wat nu?

 • Als u een dosis vergeet en u zich dat herinnert binnen 12 uur na het gebruikelijke tijdstip van gebruik, injecteer het geneesmiddel dan zodra u zich dat herinnert.
 • Als het echter meer dan 12 uur geleden is dat u Saxenda had moeten gebruiken, slaat u de gemiste dosis over en injecteert u de volgende dosis de volgende dag op het gebruikelijke
  tijdstip.

Neem de volgende dag geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Ook mag u de volgende dag de dosis niet verhogen om een vergeten dosis in te halen.

Ik heb teveel Saxenda gebruikt. Wat nu?

 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis, als u meer Saxenda heeft gebruikt dan zou moeten. Neem de doos met het geneesmiddel mee. U heeft mogelijk medische behandeling nodig. De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen:

  • misselijkheid
  • braken
  • lage bloedsuiker (hypoglykemie).

Hoe bewaar je Saxenda liraglutide?

Voor ingebruiksname

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren. Niet in de buurt van het vriesvak bewaren.

Na ingebruikname van de pen

Als u de pen bewaart beneden 30°C of in de koelkast (2°C – 8°C) kunt u de pen één maand bewaren. Niet in de vriezer bewaren. Niet in de buurt van het vriesvak bewaren.

Bewaar de pen, wanneer u deze niet gebruikt, met de pendop erop ter bescherming tegen licht.

Gooi de pen weg als deze is blootgesteld aan licht of temperaturen boven 30°C, meer dan 28 dagen uit de koelkast is geweest of bevroren is geweest.

Bewaar Saxenda buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket van de pen en op het kartonnen doosje na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Mag ik andere geneesmiddelen gebruiken naast Saxenda?

Gebruik je naast Saxenda nog andere geneesmiddelen, heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Neem vooral contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige in de volgende gevallen:

 • Als u geneesmiddelen voor diabetes gebruikt die ‘sulfonylureumderivaten’ worden genoemd
  (zoals glimepiride of glibenclamide) of als u insuline gebruikt – u kunt een lage bloedsuiker krijgen (hypoglykemie) als u deze geneesmiddelen met Saxenda® gebruikt. Uw arts kan de dosis
  van uw geneesmiddel voor diabetes aanpassen om te voorkomen dat u een lage bloedsuiker krijgt. Als u uw insulinedosis aanpast kan uw arts u aanbevelen om uw bloedsuiker vaker te controleren.
 • Als u warfarine of andere orale geneesmiddelen gebruikt die uw bloedstolling verlagen (antistollingsmiddelen). Bloedonderzoeken om het stollingsvermogen van uw bloed te testen kunnen vaker noodzakelijk zijn.

Mag Saxenda worden gebruikt tijdens de zwangerschap?

Saxenda liraglutide mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap aangezien het niet bekend is of het schadelijk is voor uw baby.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden terwijl u dit geneesmiddel gebruikt? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts want uw behandeling moet dan worden stopgezet.

Gebruik Saxenda liraglutide niet als u borstvoeding geeft aangezien het niet bekend is of het in de moedermelk terechtkomt.

Wanneer mag je geen Saxenda nemen?

Als je allergisch bent voor een van de volgende middelen mag je geen Saxenda liraglutide nemen:

 • liraglutide,
 • dinatriumfosfaatdihydraat,
 • propyleenglycol,
 • fenol,
 • zoutzuur/natriumhydroxide

Is Saxenda geschikt voor kinderen?

De veiligheid en werkzaamheid van Saxenda bij kinderen onder de 12 jaar is nog niet vastgesteld.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met Saxenda?

Het gebruik van Saxenda wordt niet aanbevolen als u ernstig hartfalen heeft.

Er is weinig tot geen ervaring met dit geneesmiddel bij patiënten van 75 jaar en ouder. Het wordt niet aanbevolen als u 75 jaar of ouder bent.

Er is beperkte ervaring met dit geneesmiddel bij patiënten met nierproblemen. Als u een nierziekte heeft of wordt gedialyseerd, raadpleeg dan uw arts.

Er is beperkte ervaring met dit geneesmiddel bij patiënten met leverproblemen. Als u een leverprobleem heeft, raadpleeg dan uw arts.

Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen als u een chronische darmontsteking (IBD) heeft of als u een ernstig maag- of darmprobleem heeft wat leidt tot een vertraagde maaglediging (dit heet gastroparese).

Overleg met uw arts als een van de bovengenoemde zaken op u van toepassing is.

Heeft Saxenda effect op mijn rijgedrag?

Saxenda heeft waarschijnlijk geen invloed op uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Sommige patiënten kunnen zich duizelig voelen, voornamelijk gedurende de eerste 3 maanden van de behandeling met Saxenda (mogelijke bijwerking).

Mocht u zich duizelig voelen, wees dan extra voorzichtig tijdens het autorijden en het gebruik van machines.

Neem voor meer informatie contact op met uw arts.

Wat zijn de bijwerkingen van Saxenda?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen Saxenda

Sommige ernstige allergische reacties (anafylaxie) zijn zelden gemeld bij patiënten die behandeld werden met Saxenda. U moet onmiddellijk uw arts raadplegen als u symptomen heeft als ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van het gezicht en de keel, en een snelle hartslag. Gevallen van ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) zijn zelden gemeld bij patiënten die behandeld werden met Saxenda. Pancreatitis is een ernstige, mogelijk levensbedreigende aandoening. Stop met het gebruik van Saxenda en raadpleeg onmiddellijk een arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen bemerkt:

 • Ernstige en aanhoudende pijn in de buik (maagstreek) welke kan uitstralen naar uw rug, alsook misselijkheid en braken, omdat dit verschijnselen kunnen zijn van een ontstoken alvleesklier (pancreatitis).

Andere bijwerkingen Saxenda

Saxenda bijwerkingen die zeer vaak voorkomen

(komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, hoofdpijn – deze gaan meestal na enkele dagen of weken over.
Saxenda bijwerkingen die vaak voorkomen

(komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Problemen met de maag en darmen, zoals indigestie (dyspepsie), ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis), maagklachten, pijn in de bovenbuik, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, winderigheid (flatulentie), oprispingen en droge mond.
 • Zich zwak of vermoeid voelen.
 • Veranderde smaakzin.
 • Duizeligheid.
 • Slapeloosheid (insomnie). Deze bijwerking komt meestal gedurende de eerste 3 maanden van behandeling voor.
 • Galstenen.
 • Reacties op de injectieplaats (zoals blauwe plekken, pijn, irritatie, jeuk en huiduitslag).
 • Lage bloedsuiker (hypoglykemie). De waarschuwingsverschijnselen van een lage bloedsuiker kunnen plotseling opkomen en zijn onder andere: koud zweet, koele bleke huid, hoofdpijn, snelle hartslag, misselijkheid, erg hongerig zijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, zich slaperig voelen, zich zwak, nerveus, angstig, verward voelen, moeite hebben met concentreren, trillen (tremor). Uw arts zal u vertellen hoe u een lage bloedsuiker moet behandelen en wat u moet doen als u deze waarschuwingsverschijnselen krijgt.
 • Verhoging van alvleesklierenzymen, zoals lipase en amylase
Saxenda bijwerkingen die soms voorkomen

(komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Vochtverlies (uitdroging). Dit komt meestal voor bij de start van de behandeling en kan ontstaan door misselijkheid, braken en diarree.
 • Vertraging van de maaglediging.
 • Ontsteking van de galblaas.
 • Allergische reacties waaronder huiduitslag.
 • Algemeen gevoel van onwel zijn.
 • Snellere pols.
Saxenda bijwerkingen die zelden voorkomen

(komen voor bij minder dan 1 op 1.000 gebruikers)

 • Verminderde nierfunctie.
 • Acuut nierfalen. De verschijnselen zijn onder andere minder urinevolume, metaalachtige smaak in de mond en snel ontstaan van blauwe plekken.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Veelgestelde vragen over liraglutide

De volgende vragen en antwoorden zijn gebaseerd op een teksten geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze zijn gebaseerd op de bijsluiter van Saxenda (werkzame stof: liraglutide) en op basis van andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP en Overgewicht Nederland B.V. niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van Saxenda liraglutide vindt je bij het Collega ter Beoordeling van Geneesmiddelen of via deze directe link.

De veelgestelde vragen over liraglutide

Belangrijk om te weten over liraglutide

 • Liraglutide verlaagt de bloedglucose. Te veel glucose in het bloed maakt je ziek en is schadelijk voor hart- en bloedvaten, ogen, nieren en zenuwen.
 • Liraglutide wordt gebruikt bij diabetes mellitus (suikerziekte) en overgewicht.
 • Diabetesverschijnselen (dorst, vaak plassen en een droge mond) verdwijnen meestal binnen een paar dagen bij gebruik. Binnen enkele weken ben je minder moe.
 • Je gebruikt liraglutide één keer per dag. Je moet de liraglutide injecteren in je bovenbeen, buik of bovenarm. Jouw arts zal een oefenprogramma voorschrijven waar je je aan dient te houden terwijl je liraglutide gebruikt.
 • Wanneer je liraglutide gebruikt, gebruik het dan elke dag. Dan heb je minder kans op schade door diabetes, zoals wonden die slecht genezen, zenuwpijn, nierproblemen, hart- en vaatziekten en blindheid.
 • Je hebt kans op te weinig glucose in het bloed (hypo). Dit merk je aan honger, een wisselend humeur, verwardheid, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, een bleek gezicht, wazig zien, beven, zweten en hartkloppingen. Bij een hypo helpt het om snel iets met (druiven)suiker te eten of te drinken.
 • Misselijkheid en diarree komen geregeld voor bij gebruik van liraglutide. Blijft u hier last van houden? Overleg dan met uw arts.
 • Andere mogelijke bijwerkingen van liraglutide zijn: irritatie op de injectieplaats, hoofdpijn, verkoudheid en vermoeidheid.

Wat doet liraglutide?

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte) en overgewicht om mee af te vallen.

Liraglutide is een verlager van de bloedglucose. Het behoort tot de incretine-achtige stoffen. Deze zorgen ervoor dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder glucose vrijzet. Hierdoor krijg je een verlaagt hongergevoel.

Saxenda werkt in op receptoren in de hersenen, die uw eetlust regelen en zorgt ervoor dat u zich voldaan en minder hongerig voelt. Dit kan u helpen om minder te eten en uw lichaamsgewicht te verlagen.

Waarom wordt liraglutide voorgeschreven bij diabetes mellitus?

Liraglutide wordt gebruikt bij type-2-diabetes. Diabetes patiënten hebben te veel glucose in het bloed, omdat deze door te weinig insuline niet wordt opgeslagen. Om die glucose te verlagen, is het mogelijk om meer te bewegen en minder calorierijk te eten.

Als dit niet helpt, kan een arts een glucoseverlager zoals metformine of gliclazide voorschrijven. Als dit of de combinatie van onvoldoende werkt, kan de arts ook ervoor kiezen om liraglutide voor te schrijven.

Je maakt gedurende de dag incretines aan in de darmwand. Deze prikkelen de alvleesklier om meer insuline af te geven en hebben een remmende werking op de lever om glucose in het bloed vrij te zetten. Het gevolg hiervan is dat de hoeveelheid glucose in het bloed daalt.

Liraglutide werkt binnen enkele uren en het effect houdt ongeveer 24 uur aan. De verschijnselen van diabetes nemen bij het gebruik van liraglutide geleidelijk aan af. Als je niet vermoeid bent door andere omstandigheden, nemen de vermoeidheidsklachten (die met diabetes verbonden zijn) binnen enkele weken af.

Waarom wordt liraglutide voorgeschreven bij overgewicht?

De beste manier om overgewicht tegen te gaan is het eten van minder calorieën en meer te bewegen. Echter, als dit niet helpt, kan jouw arts liraglutide voorschrijven om af te vallen. Liraglutide verhoogt het gevoel van verzadiging en zorgt ervoor dat je je minder hongerig voelt.

Artsen schrijven liraglutide voor als jouw BMI 27 of hoger is in combinatie met aandoeningen die verergert (kunnen) worden door het overgewicht en waarvoor je moet afvallen om dit te voorkomen of te verminderen.

Liraglutide wordt alleen voorgeschreven bij een BMI van 30 of hoger als er geen sprake is van aandoeningen die verergeren door overgewicht.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van liraglutide?

Behalve het gewenste effect (een minder hongergevoel) kan liraglutide ook bijwerkingen geven. Als je last hebt van deze (of andere) bijwerkingen, neem dan contact op met je arts. De arts zal met je overleggen om wel of niet te stoppen met het voorschrijven van liraglutide.

 

Liraglutide bijwerkening die regelmatig voorkomen

(bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree.

 

Liraglutide bijwerkening die zelden voorkomen

(bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, vermoeidheid en zich onwel voelen
 • Roodheid en irritatie op de plek van injectie
 • Verschijnsleen van verkoudheid
 • Wazig zien in het begin van de behandeling
 • Hypo (te laag bloedglucose)
 • Droge mond
 • Verminderde eetlust, buikpijn, verstoorde spijsvertering, buikgriep, zuurbranden, winderigheid, verstopping en een opgezwollen buik

 

Liraglutide bijwerkening die zeer zelden voorkomen

(bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Huiduitslag, galbulten en jeuk op de injectieplaats (overgevoeligheid).
 • Ontsteking van de alvleesklier (zeer hevige aanhoudende buikpijn)
 • Een aandoening aan de schildklier, zoals een te trage of te snelle werking.

Hoe gebruik je liraglutide?

Liraglutide moet je vlak onder de huid injecteren, in je  bovenbeen, buik of bovenarm. Meestal krijg je van je arts een prikles zodat je dit bij jezelf kunt injecteren. Je doet dit dagelijks en rond hetzelfde tijdstip.

Hoe lang dien ik liraglutide te gebruiken?

Bij het gebruik tegen overgewicht (afvallen) hoor je vijf procent te zijn afgevallen binnen drie maanden nadat je met liraglutide begonnen bent. Is dit niet het geval, dien je te overleggen met je arts, omdat de kans dan groot is dat liraglutide onvoldoende effect heeft en verdere behandeling met liraglutide geen zin heeft.

Voor diabetici is de duur van het gebruik afhankelijk van de klachten waartegen liraglutide wordt gebruikt. Als liraglutide helpt met het verlagen van de bloedglucose, kan het een levenslang medicijn zijn.

Wat moet ik doen als ik een dosis liraglutide vergeten ben?

Het is belangrijk liraglutide dagelijks en consistent (rond hetzelfde tijdstip) te gebruiken. Als het langer dan twaalf uur duurt tot de volgende dosis, kun je de vergeten dosis alsnog injecteren. Duurt het minder dan twaalf uur tot de volgende dosis, sla het dan over.  Neem nooit een dubbele dosis.

Mag ik zomaar stoppen met liraglutide?

Voor diabetici geldt dat de bloedglucose waarschijnlijk weer gaat stijgen. Overleg daarom altijd eerst met je arts.

Heb ik een recept nodig voor liraglutide?

Liraglutide is op recept verkrijgbaar in injecties. Je mag liraglutide in Nederland niet kopen zonder eerst een recept te hebben verkregen van een arts.