Wegovy semaglutide

Wegovy semaglutide

Wegovy is een medicijn voor gewichtsbeheersing en bevat de werkzame stof semaglutide. Afvallen met Wegovy? Lees onderstaande informatie goed door en neem contact op voor persoonlijk advies.

Wat is Wegovy?

Wegovy is een medicijn voor gewichtsverlies en gewichtsbeheersing dat de werkzame stof semaglutide bevat. Het is vergelijkbaar met een natuurlijk hormoon genaamd ‘glucagon-like peptide-1’ (GLP-1) dat vrijkomt uit de darmen na een maaltijd. Het werkt door aan te grijpen op plekken (receptoren) in de hersenen die je eetlust regelen waardoor je je voldaan en minder hongerig voelt en je minder trek in eten hebt. Dit zal je helpen om minder te eten en af te vallen.

Overgewicht Nederland

Lees meer op onze blog

Deze pagina gaat voornamelijk over de werking van Wegovy en hoe het gebruikt mag worden.

Wil je juist meer weten over het laatste nieuws? Kijk dan op onze blog!

Benieuwd naar de ervaringen van Henk Krol met Overgewicht Nederland? Bekijk hier zijn verhaal. 

Waarvoor wordt Wegovy gebruikt?

Volwassenen

Wegovy wordt gebruikt in combinatie met dieet en lichaamsbeweging om af te vallen en op gewicht te blijven. Het wordt gebruikt bij volwassenen met

 • een BMI van 30 kg/m² of hoger (obesitas) of
 • een BMI van ten minste 27 kg/m², maar minder dan 30 kg/m² (overgewicht) die met het gewicht samenhangende gezondheidsproblemen hebben (zoals diabetes, hoge bloeddruk, abnormale vetgehalten in het bloed, ademhalingsmoeilijkheden tijdens de slaap ‘obstructieve slaapapneu’ genoemd, of een voorgeschiedenis van hartaanval, beroerte of bloedvatproblemen).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat de veiligheid en werkzaamheid in deze leeftijdsgroep niet zijn vastgesteld.

Dieet en lichaamsbeweging bij Wegovy

Jouw arts zal je een dieet en een oefenprogramma voorschrijven. Houd je aan dit programma terwijl je Wegovy gebruikt.

Toedieningsvorm Wegovy

Wegovy wordt geleverd als een heldere en kleurloze of nagenoeg kleurloze oplossing voor injectie in een voorgevulde pen.

Wegovy wordt toegediend als een onderhuidse injectie (subcutane injectie). Injecteer het niet in een
ader of spier.

 • De beste plaatsen om de injectie te geven zijn de voorzijde van je bovenarm, bovenbenen of buik.
 • Voordat je de pen voor de eerste keer gebruikt, laat jouw arts, apotheker of verpleegkundige je zien
  hoe je de pen moet gebruiken.

Informatie over de dosering van Wegovy

De behandeling wordt ingezet met een lage dosis. Deze dosis zal gedurende de eerste zestien weken van de behandeling geleidelijk worden verhoogd.

Wanneer je begint met het gebruik van Wegovy is de startdosis 0,25 mg eenmaal per week, gedurende ten minste vier weken. Gebruik Wegovy eens per week op dezelfde dag iedere week.

Jouw arts zal jou instructies geven om je dosis geleidelijk te verhogen. Gewoonlijk gebeurt dit iedere vier weken tot je de aanbevolen dosis van 2,4 mg eenmaal per dag heeft bereikt.

Je arts zal je vertellen hoeveel Wegovy je moet gebruiken. Meestal zul je de volgende tabel aanhouden.

Dosis
Weken
Dosisverhoging per 4 weken
0,25 mg
Week 1 t/m 4
0,5 mg
Week 5 t/m 8
1,0 mg
Week 9 t/m 12
1,7 mg
13 t/m 16
Onderhoudsdosis
2,4 mg

Let er op dat je de dosering van Wegovy bespreekt met de arts waarvan je het recept hebt ontvangen. Je dient het doseringsadvies van je arts te volgen.

Zodra je in week 17 van de behandeling de aanbevolen dosis van 2,4 mg gebruikt, blijf je deze dosis gebruiken tot aan het eind van je behandelingsperiode. Verhoog de dosis niet verder.

Informatie

Meer gedetailleerde informatie over Wegovy vind je in de bijsluitertekst.

Veelgestelde vragen over Wegovy

De volgende vragen en antwoorden zijn gebaseerd op een teksten in de officiële bijsluiter van Wegovy semaglutide. Deze vind je bij de European Medicines Agency (EMA) of via deze directe link.

Als je een dosis vergeet te injecteren en:

 • het 5 dagen of korter geleden is dat je Wegovy® had moeten gebruiken, gebruik het dan zodra je
  zich dat herinnert. Vervolgens injecteert je je volgende dosis zoals gewoonlijk op je geplande
  dag.
 • het langer dan 5 dagen geleden is dat je Wegovy® had moeten gebruiken, slaat je de gemiste dosis
  over. Vervolgens injecteert je je volgende dosis zoals gewoonlijk op je geplande dag.

Gebruik geen dubbele dosis Wegovy® om een vergeten dosis in te halen.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren. Uit de buurt houden van het koelelement. Bewaar de pen altijd in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Wegovy® kan ongekoeld worden bewaard gedurende maximaal 28 dagen bij een temperatuur beneden 30°C.

Gooi de pen weg als deze is blootgesteld aan licht of temperaturen boven 30°C, meer dan 28 dagen uit de koelkast is geweest of bevroren is geweest.

Bewaar Wegovy® buiten het zicht en bereik van kinderen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket van de pen en op het kartonnen doosje na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Gebruik je naast Wegovy® nog andere geneesmiddelen, heb je dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Neem in het bijzonder contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u medicijnen gebruikt
die het volgende bevatten:

 • warfarine of andere via de mond ingenomen (orale) geneesmiddelen die uw bloedstolling verlagen (orale antistollingsmiddelen). Wanneer u begint met de behandeling met bijvoorbeeld warfarine of soortgelijke middelen kunnen bloedonderzoeken om het stollingsvermogen van uw bloed te testen vaker noodzakelijk zijn.

Wegovy® semaglutide mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap aangezien het niet bekend is of het schadelijk is voor uw ongeboren kind. Daarom wordt aanbevolen anticonceptie (voorbehoedsmiddelen) te gebruiken tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Als u zwanger wilt worden, moet u het gebruik van dit geneesmiddel minstens twee maanden van tevoren stopzetten.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden terwijl u dit geneesmiddel gebruikt? Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts want uw behandeling moet dan worden stopgezet.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u borstvoeding geeft aangezien het niet bekend is of het in de moedermelk terechtkomt.

Als je allergisch bent voor een van de volgende middelen mag je geen Wegovy® semaglutide nemen:

 • semaglutide,
 • dinatriumfosfaatdihydraat,
 • natriumchloride en
 • zoutzuur/natriumhydroxide

Wegovy® wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat de veiligheid en werkzaamheid in deze leeftijdsgroep niet zijn vastgesteld.

Het gebruik van Wegovy® wordt niet aanbevolen als u:

 • andere producten voor gewichtsverlies gebruikt;
 • diabetes type 1 heeft;
 • een ernstig verminderde nierfunctie heeft;
 • een ernstig verminderde leverfunctie heeft;
 • ernstig hartfalen heeft;
 • een diabetische oogaandoening (retinopathie) heeft.

Er is weinig ervaring met Wegovy® bij patiënten:

 • van 75 jaar en ouder;
 • met leverproblemen;
 • met ernstige maag- of darmproblemen die leiden tot een vertraagde lediging van de maag (dit
  heet gastroparese), of met een ontstekingsziekte van de darmen.

Overleg met uw arts als een van de bovengenoemde zaken op u van toepassing is.

Wegovy® heeft waarschijnlijk geen invloed op je rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Sommige patiënten kunnen zich duizelig voelen bij het gebruik van Wegovy®, vooral tijdens de eerste 4 maanden van de behandeling (zie rubriek 4). Mocht u zich duizelig voelen, wees dan extra voorzichtig tijdens het autorijden en het gebruik van machines. Neem voor meer informatie contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Complicaties van oogaandoening door diabetes (diabetische retinopathie). Als u diabetes heeft, informeer dan uw arts als u tijdens de behandeling met dit geneesmiddel oogklachten krijgt, zoals veranderingen in het gezichtsvermogen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis). Klachten bij een ontstoken alvleesklier zijn onder meer ernstige en langdurige pijn in uw maag, welke kan uitstralen naar uw rug. U moet onmiddellijk contact opnemen met uw arts als u deze klachten ervaart.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

 • Ernstige allergische reacties (anafylactische reacties, angio-oedeem). Schakel onmiddellijk medische hulp in en informeer uw arts zo snel mogelijk als u verschijnselen krijgt zoals moeite met ademhalen, zwelling, een licht gevoel in het hoofd, snelle hartslag, zweten en verlies van bewustzijn of snelle zwelling onder de huid op plaatsen zoals het gezicht, de keel, de armen en de benen, wat levensbedreigend kan zijn als door opzwellen van de keel de luchtweg wordt afgesloten.

 

Andere bijwerkingen
Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • overgeven
 • diarree
 • verstopping (obstipatie)
 • buikpijn
 • zich zwak of moe voelen

Deze komen vooral voor tijdens dosisverhoging en verdwijnen meestal na enige tijd.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • duizeligheid
 • maagklachten of spijsverteringsmoeilijkheden
 • boeren
 • gasvorming (flatulentie of winderigheid)
 • opgeblazen gevoel in de maag
 • ontstoken maag (gastritis) – de verschijnselen zijn o.a. maagpijn, misselijkheid of overgeven
 • reflux of brandend maagzuur – ook wel gastro-oesofageale refluxziekte genoemd
 • galstenen
 • haaruitval
 • reacties op de injectieplaats
 • lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) bij patiënten met diabetes type 2.

De waarschuwingsverschijnselen van een lage bloedsuiker kunnen plotseling opkomen. Dit kunnen zijn: koud zweet, koele bleke huid, hoofdpijn, snelle hartslag, misselijkheid of erg hongerig zijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, zich slaperig of zwak voelen, zich nerveus, angstig of verward voelen, moeite hebben met concentreren of trillen.

Uw arts zal u vertellen hoe u lage bloedsuiker moet behandelen en wat u moet doen als u deze waarschuwingsverschijnselen krijgt.

Veelgestelde vragen over semaglutide

De volgende vragen en antwoorden zijn gebaseerd op een teksten geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze zijn gebaseerd op de bijsluiter van Wegovy® (werkzame stof: semaglutide) en op basis van andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP en Overgewicht Nederland B.V. niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van Wegovy® semaglutide vindt je bij het Collega ter Beoordeling van Geneesmiddelen of via deze directe link.

 • Semaglutide verlaagt de hoeveelheid suiker in het bloed. Te veel suiker in het bloed maakt je ziek en is schadelijk voor hart- en bloedvaten, ogen, nieren en zenuwen.
 • Semaglutide wordt gebruikt bij diabetes mellitus (suikerziekte) en overgewicht.
 • Je gebruikt semaglutide één keer per week. Je moet de semaglutide injecteren in je bovenbeen, buik of bovenarm. Jouw arts zal een oefenprogramma voorschrijven waar je je aan dient te houden terwijl je semaglutide gebruikt.
 • Wanneer je semaglutide gebruikt, gebruik het dan elke week. Dan heb je minder kans op schade door diabetes, zoals wonden die slecht genezen, zenuwpijn, nierproblemen, hart- en vaatziekten en blindheid.
 • Je hebt kans op te weinig glucose in het bloed (hypo). Dit merk je aan honger, een wisselend humeur, verwardheid, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, een bleek gezicht, wazig zien, beven, zweten en hartkloppingen. Bij een hypo helpt het om snel iets met (druiven)suiker te eten of te drinken.
 • Misselijkheid en diarree komen geregeld voor bij gebruik van semaglutide. Deze klachten zijn meestal binnen vier weken over. Blijft u hier last van houden? Overleg dan met uw arts.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte) en overgewicht om de hoeveelheid suiker in het bloed te verlagen en om mee af te vallen.

Semaglutide is een verlager van de bloedglucose. Het behoort tot de incretine-achtige stoffen. Deze zorgen ervoor dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder glucose vrijzet. Hierdoor krijg je een verlaagt hongergevoel.

Wegovy® werkt in op receptoren in de hersenen, die uw eetlust regelen en zorgt ervoor dat u zich voldaan en minder hongerig voelt. Dit kan u helpen om minder te eten en uw lichaamsgewicht te verlagen.

Semaglutide wordt gebruikt bij type-2-diabetes. Diabetes patiënten hebben te veel glucose in het bloed, omdat deze door te weinig insuline niet wordt opgeslagen. Om die glucose te verlagen, is het mogelijk om meer te bewegen en minder calorierijk te eten.

Als dit niet helpt, kan een arts een glucoseverlager zoals metformine of gliclazide voorschrijven. Als dit of de combinatie ervan onvoldoende werkt, kan de arts ook ervoor kiezen om semaglutide voor te schrijven.

Je maakt gedurende de dag incretines aan in de darmwand. Deze prikkelen de alvleesklier om meer insuline af te geven en hebben een remmende werking op de lever om glucose in het bloed vrij te zetten. Het gevolg hiervan is dat de hoeveelheid glucose in het bloed daalt.

Semaglutide werkt binnen enkele uren en het effect houdt ongeveer 24 uur aan. De verschijnselen van diabetes nemen bij het gebruik van semaglutide geleidelijk aan af. Als je niet vermoeid bent door andere omstandigheden, nemen de vermoeidheidsklachten (die met diabetes verbonden zijn) binnen enkele weken af.

De beste manier om overgewicht tegen te gaan is het eten van minder calorieën en meer te bewegen. Echter, als dit niet helpt, kan jouw arts semaglutide voorschrijven om af te vallen. Semaglutide verhoogt het gevoel van verzadiging en zorgt ervoor dat je je minder hongerig voelt.

Artsen schrijven semaglutide voor als jouw BMI 27 of hoger is in combinatie met aandoeningen die verergert (kunnen) worden door het overgewicht en waarvoor je moet afvallen om dit te voorkomen of te verminderen.

Semaglutide wordt alleen voorgeschreven bij een BMI van 30 of hoger als er geen sprake is van aandoeningen die verergeren door overgewicht.

Behalve het gewenste effect (een minder hongergevoel) kan semaglutide ook bijwerkingen geven. Als je last hebt van deze (of andere) bijwerkingen, neem dan contact op met je arts. De arts zal met je overleggen om wel of niet te stoppen met het voorschrijven van semaglutide.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals een misselijk gevoel, braken en diarree.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizelig zijn, vermoeidheid en zich onwel voelen
 • Roodheid en irritatie op de plek van injectie
 • Verminderde eetlust waardoor je kunt afvallen
 • Oogbeschadiging die na een langere periode kan leiden tot minder goed of wazig zien, zwevende vlekjes of blindheid
 • Hypo (te laag bloedglucose)
 • Galstenen

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Een snellere hartslag dan normaal
 • Huiduitslag, galbulten, rode huid en jeuk op de injectieplaats (overgevoeligheid).
 • Veranderende smaak
 • Bij soortgelijke werkzame stoffen wordt ook een ontsteking van de alvleesklier gemeld (zeer hevige aanhoudende buikpijn).

Semaglutide moet je vlak onder de huid injecteren, in je  bovenbeen, buik of bovenarm. Meestal krijg je van je arts een prikles zodat je dit bij jezelf kunt injecteren. Je doet dit wekelijks op een vaste dag en rond hetzelfde tijdstip. Het mag op elk moment van de dag, maar een vast tijdstip helpt je het minder snel te vergeten.

Bij het gebruik tegen overgewicht (afvallen) hoor je vijf procent te zijn afgevallen binnen drie maanden nadat je met semaglutide begonnen bent. Is dit niet het geval, dien je te overleggen met je arts, omdat de kans dan groot is dat semaglutide onvoldoende effect heeft en verdere behandeling met semaglutide geen zin heeft.

Voor diabetici is de duur van het gebruik afhankelijk van de klachten waartegen semaglutide wordt gebruikt. Als semaglutide helpt met het verlagen van de bloedglucose, kan het een levenslang medicijn zijn.

Als u een dosis vergeet te injecteren en:

 • het 5 dagen of korter geleden is dat u semaglutide had moeten gebruiken, gebruik het dan zodra u
  zich dat herinnert. Vervolgens injecteert u uw volgende dosis zoals gewoonlijk op uw geplande
  dag.
 • het langer dan 5 dagen geleden is dat u semagluitde had moeten gebruiken, slaat u de gemiste dosis
  over. Vervolgens injecteert u uw volgende dosis zoals gewoonlijk op uw geplande dag.

Gebruik geen dubbele dosis semaglutide om een vergeten dosis in te halen.

Voor diabetici geldt dat de bloedglucose waarschijnlijk weer gaat stijgen. Overleg daarom altijd eerst met je arts.

Semaglutide is op recept verkrijgbaar in injecties.