Xenical orlistat

Xenical orlistat

Xenical is een medicijn voor gewichtsbeheersing en bevat de werkzame stof orlistat. Afvallen met Xenical? Lees onderstaande informatie goed door en neem contact op voor persoonlijk advies.

Wat is Xenical?

Xenical is een middel tegen zwaarlijvigheid. Het is werkzaam in je spijsverteringssysteem om te voorkomen dat ongeveer eenderde van het vet dat voorkomt in het voedsel dat je eet, wordt verteerd.

Overgewicht Nederland

Lees meer op onze blog

Deze pagina gaat voornamelijk over de werking van Xenical en hoe het gebruikt mag worden.

Wil je juist meer weten over het laatste nieuws? Kijk dan op onze blog!

Benieuwd naar de ervaringen van Henk Krol met Overgewicht Nederland? Bekijk hier zijn verhaal. 

Waarvoor wordt Xenical gebruikt?

Xenical wordt toegepast bij de behandeling van zwaarlijvigheid samen met een dieet dat een lage hoeveelheid calorieën bevat.

Xenical bindt aan de enzymen in je spijsverteringssysteem (lipases) en blokkeert hen om sommige van de vetten die je tijdens je maaltijd hebt gegeten af te breken. Het onverteerde vet kan niet worden opgenomen en wordt uit je lichaam verwijderd.

Dieet en lichaamsbeweging

Xenical moet worden gebruikt in combinatie met een dieet met verminderde calorie- en vetinname. Jouw arts zal je een caloriebeperkt dieet en een oefenprogramma voorschrijven. Houd je aan dit programma terwijl je Xenical gebruikt.

Toedieningsvorm

Xenical wordt geleverd als een capsule voor oraal gebruik. Xenical kan ingenomen worden voor, tijdens een maaltijd of tot een uur na de maaltijd. De capsule moet doorgeslikt worden met water.

Xenical capsules zijn turquoise en bedrukt met “XENICAL 120”.

Informatie over de dosering van Xenical

Volg bij inname van Xenical nauwgezet het advies van je arts. Raadpleeg bij twijfel je arts of apotheker. De gebruikelijke dosering Xenical is één capsule van 120 mg bij elke van de drie dagelijkse maaltijden. De capsule kan onmiddellijk vóór, tijdens of binnen één uur na een maaltijd worden ingenomen. De capsule dient met water te worden doorgeslikt.

Xenical moet worden gecombineerd met een goed uitgebalanceerd dieet met een beperkt aantal calorieën dat rijk is aan fruit en groenten en waarbij gemiddeld 30 % van de calorieën afkomstig is van vet. Je dagelijkse opname van vet, koolhydraat en eiwit moet over drie maaltijden verdeeld worden. Dat betekent dat je in het algemeen een capsule bij het ontbijt neemt, een capsule bij het middagmaal en een capsule bij de avondmaaltijd. Om een optimaal resultaat te bereiken, dien je het gebruik van
voedsel dat vet bevat, zoals koekjes, chocolade en lekkere hapjes, tussen de maaltijden te vermijden.

Xenical is alleen werkzaam als er vet aanwezig is. Het is daarom niet nodig Xenical in te nemen als je een maaltijd overslaat of een maaltijd gebruikt waar geen vet in zit.

Als je, om wat voor reden dan ook, je geneesmiddel niet precies volgens het voorschrift hebt ingenomen, vertel het dan aan je arts. Anders zou je arts kunnen denken dat het geneesmiddel niet goed werkt of niet goed wordt verdragen en ten onrechte de behandeling wijzigen.

Als je na 12 weken niet ten minste 5 % van je lichaamsgewicht, zoals dat werd gemeten bij het begin van de behandeling met Xenical®, hebt verloren, zal de arts de behandeling staken.

Xenical is bestudeerd in lange termijn klinische studies die tot 4 jaar duurden.

Informatie

Meer gedetailleerde informatie over Xenical® vind je in de bijsluitertekst.

Veelgestelde vragen over Xenical

De volgende vragen en antwoorden zijn gebaseerd op een teksten in de officiële bijsluiter van Xenical® orlistat. Deze vind je bij de European Medicines Agency (EMA) of via deze directe link.

Als u een keer vergeten bent Xenical® in te nemen, neem het dan in zodra u eraan denkt, mits het binnen één uur na de maaltijd is en zet daarna de behandeling op de gebruikelijke tijdstippen voort. Neem geen dubbele dosis. Als u meerdere keren vergeten bent het middel in te nemen, neem dan contact op met uw arts en volg zijn/haar advies op. Verander niet zelf de voorgeschreven dosering zonder overleg met uw arts.

Als u meer capsules hebt ingenomen dan voorgeschreven of als iemand anders per ongeluk capsules heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts, apotheker of ziekenhuis omdat medische hulp nodig kan zijn.

Blisterverpakking
Gebruik Xenical® niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos.  Bewaren beneden 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking en de strip in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht en vocht.

Glazen flesjes
Gebruik Xenical® niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de fles. Bewaren beneden 30 °C. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Xenical® is niet bestemd voor gebruik bij kinderen.

U mag geen Xenical® gebruiken wanneer u voldoet aan een van de volgende stellingen:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • De werkzame stof in dit middel is orlistat. Elke harde capsule bevat 120 mg orlistat.
  • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat (type A), povidon (E1201), natriumlaurylsulfaat en talk. Het capsule-omhulsel bestaat uit gelatine, indigokarmijn (E132), titaandioxide (E171) en voor consumptie geschikte drukinkt.
 • U lijdt aan het chronisch malabsorptie-syndroom (onvoldoende opname van voedsel uit het spijsverteringskanaal).
 • U lijdt aan cholestasis (een leverstoornis).
 • U geeft borstvoeding.

Gebruikt u naast Xenical® nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat is belangrijk omdat het gebruik van meer dan één geneesmiddel tegelijkertijd de werking van de geneesmiddelen kan versterken of verzwakken.

Xenical® kan de werking van de volgende middelen veranderen:

 • Antistollingsmiddelen (bijv. warfarine). Het is mogelijk dat uw arts uw bloedstolling laat controleren.
 • Ciclosporine (een geneesmiddel wat het afweersysteem kan onderdrukken). Gelijktijdige toediening met ciclosporine wordt niet aanbevolen. Het is mogelijk dat uw arts uw ciclosporinebloedwaarden vaker moet controleren dan gewoonlijk.
 • Jodiumzouten en/of levothyroxine. Gevallen van hypothyreoïdie (verlaagde werking van de schildklier) en/of verminderde controle van hypothyreoïdie kunnen optreden.
 • Amiodaron (een geneesmiddel wat gebruikt wordt om een onregelmatige hartslag te behandelen). Vraag uw arts hierover om advies.
 • Geneesmiddelen om hiv te behandelen.
 • Geneesmiddelen voor het behandelen van depressie, psychiatrische aandoeningen of angstgevoelens

Xenical® vermindert de opname van sommige vetoplosbare voedingsstoffen, in het bijzonder van bètacaroteen (pro-vitamine A) en vitamine E. U dient daarom het advies van uw arts op te volgen om een goed uitgebalanceerd dieet, rijk aan fruit en groenten, te gebruiken. De arts kan u adviseren een multivitaminensupplement te gebruiken.

Orlistat kan een behandeling van convulsies (toevallen/stuipen) verstoren door de opname van antiepileptische geneesmiddelen te verminderen, wat kan leiden tot toevallen. Neem daarom contact op met uw arts als u van mening bent dat de frequentie en/of de ernst van de toevallen/stuipen veranderd is bij het gebruik van Xenical® samen met anti-epileptische geneesmiddelen.

Xenical® wordt niet aangeraden voor mensen die acarbose gebruiken (een anti-diabeticum wat gebruikt wordt om type 2 diabetes mellitus te behandelen).

Gebruik van Xenical® tijdens zwangerschap wordt niet aanbevolen. Het is niet bekend of Xenical® in de moedermelk terechtkomt. Daarom moet u geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van Xenical®.

Xenical® kan ingenomen worden voor, tijdens een maaltijd of tot een uur na de maaltijd. De capsule moet doorgeslikt worden met water.

Gewichtsverlies kan ook de dosering van geneesmiddelen tegen andere aandoeningen (bijv. een hoog cholesterolgehalte of suikerziekte) beïnvloeden. Daarom dient u deze en andere geneesmiddelen, die u mogelijk gebruikt, met uw arts te bespreken. Gewichtsverlies kan betekenen dat aanpassing van de dosering van die geneesmiddelen nodig is.

Om het maximale effect van Xenical® te benutten, dient u zich te houden aan het voedingsschema, zoals door uw arts aanbevolen. Zoals het geval is met elk programma om het gewicht onder controle te houden, kan overconsumptie van vet en calorieën elk effect op het gewichtsverlies verminderen.

Dit geneesmiddel kan een onschuldige verandering in uw ontlastingspatroon veroorzaken, zoals vettige of olieachtige ontlasting door de uitscheiding van onverteerd vet in de ontlasting. De kans dat dit gebeurt, kan toenemen als Xenical® wordt ingenomen met een vetrijk dieet. Bovendien dient de dagelijkse opname van vet gelijkmatig over drie maaltijden verdeeld te worden, omdat de kans op maag- en/of darmstoornissen toeneemt als Xenical® wordt gebruikt bij een zeer vetrijke maaltijd.

Het gebruik van een aanvullende anticonceptiemethode wordt aanbevolen om mogelijk falen van orale anticonceptie te voorkomen dat zou kunnen optreden bij ernstige diarree.

Het gebruik van orlistat kan geassocieerd worden met nierstenen bij patiënten die lijden aan een chronische nierziekte. Vertel het uw arts als u lijdt aan problemen met uw nieren.

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per capsule, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Xenical® heeft geen bekend effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Vertel het uw arts of apotheker zo snel mogelijk als u zich niet goed voelt tijdens de behandeling met Xenical®. Het merendeel van de bijwerkingen in verband met Xenical®-gebruik komt voort uit de plaatselijke werking op het spijsverteringsstelsel. Deze verschijnselen zijn doorgaans mild van aard, treden op bij het begin van de behandeling en worden voornamelijk waargenomen na maaltijden met een hoog vetgehalte. In het algemeen verdwijnen deze verschijnselen bij het voortzetten van de behandeling en als u zich aan het voorgeschreven dieet houdt.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Hoofdpijn
 • Pijn/onaangenaam gevoel in de buik
 • Dringende of toegenomen ontlastingsdrang
 • Flatulentie (winderigheid) met verlies van ontlasting
 • Olieachtige afscheiding uit het rectum
 • Vettige of olieachtige ontlasting
 • Vloeibare ontlasting
 • Lage bloedsuikerspiegels (treedt op bij sommige personen
  met type 2 diabetes)

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Pijn/onaangenaam gevoel in het rectum
 • Zachte ontlasting
 • Incontinentie (ontlasting)
 • Opgeblazen gevoel (treedt op bij sommige personen met type 2 diabetes)
 • Aandoening van tanden/tandvlees
 • Onregelmatige menstruatie
 • Vermoeidheid

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Allergische reacties. De voornaamste symptomen zijn jeuk, uitslag, kwaddels (enigszins verhoogde, jeukende huidgedeelten die bleker of roder zijn dan de omringende huid), ernstige moeilijkheden met ademhalen, misselijkheid, overgeven en gevoel van onwelzijn.
 • Blaarvorming (waaronder doorbrekende blaren)
 • Diverticulitis (ontsteking van uitstulpingen van de darmwand)
 • Rectale bloeding
 • Verhogingen van de hoeveelheden van bepaalde leverenzymen kunnen worden geconstateerd bij bloedonderzoeken
 • Hepatitis (leverontsteking)
 • Symptomen kunnen vergeling van de huid en ogen, jeuk, donkergekleurde urine, maagpijn en gevoeligheid van de lever (wat zich uit als pijn onderaan de voorkant van de ribbenkast aan uw rechterzijde) zijn, soms gepaard gaand met verlies van eetlust. Stop met het gebruik van Xenical® als dergelijke symptomen optreden en vertel dit aan uw arts.
 • Galstenen
 • Pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier)
 • Oxalaatnefropathie (nierziekte met opstapeling van oxalaat wat kan leiden tot nierstenen). Wees extra voorzichtig met Xenical®.
 • Invloed op de bloedstolling bij gebruik van antistollingsmiddelen.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Veelgestelde vragen over orlistat

De volgende vragen en antwoorden zijn gebaseerd op een teksten geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze zijn gebaseerd op de bijsluiter van Xenical® (werkzame stof: orlistat) en op basis van andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP en Overgewicht Nederland B.V. niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van Xenical® orlistat vindt je bij het Collega ter Beoordeling van Geneesmiddelen of via deze directe link.

Orlistat is een vermageringsmiddel. Het zorgt ervoor dat uw lichaam minder vet uit het voedsel kan opnemen. Artsen schrijven orlistat voor bij overgewicht.

Orlistat heeft zijn werking in de darmen. Het vermindert de opname van vet uit uw voeding in de darmen. Er blijft daardoor meer vet in de darmen. Dit vet komt er via de ontlasting weer uit.

De beste manier om overgewicht tegen te gaan is het eten van minder calorieën en meer te bewegen. Echter, als dit niet helpt, kan jouw arts orlistat voorschrijven om af te vallen. Orlistat vermindert de opname van vet uit uw voeding in de darmen en er blijft daardoor meer vet in de darmen. Dit vet komt er via de ontlasting weer uit.

Artsen schrijven orlistat voor als jouw BMI 28 of hoger is in combinatie met aandoeningen die verergert (kunnen) worden door het overgewicht en waarvoor je moet afvallen om dit te voorkomen of te verminderen.

Orlistat wordt alleen voorgeschreven bij een BMI van 30 of hoger als er geen sprake is van aandoeningen die verergeren door overgewicht.

Behalve het gewenste effect (een minder hongergevoel) kan orlistat ook bijwerkingen geven. Als je last hebt van deze (of andere) bijwerkingen, neem dan contact op met je arts. De arts zal met je overleggen om wel of niet te stoppen met het voorschrijven van orlistat.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals zachte, vettige of olie-achtige (soms waterdunne) ontlasting, meer aandrang om te ontlasten of ongewild verlies van ontlasting, winderigheid en een onaangenaam gevoel in de buik.
 • Hoofdpijn
 • Griep en verkoudheid.

 

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Eerder gaatjes in uw tanden of tandvleesproblemen.

 

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid.

Neem dit medicijn maximaal drie keer per dag in, vlak voor, tijdens of uiterlijk binnen een uur na een maaltijd. Het kan er dan voor zorgen dat minder vet van de maaltijd uit uw darmen in het lichaam wordt opgenomen.

Orlistat werkt alleen als er vet aanwezig is in uw maaltijd. Het is daarom niet nodig dit medicijn in te nemen als u een maaltijd overslaat of een maaltijd gebruikt waar geen vet inzit.

Binnen drie maanden nadat u met dit middel bent begonnen, hoort u minstens 5 procent te zijn afgevallen. Is dit niet het geval, dan werkt dit middel bij u onvoldoende en heeft verdere behandeling met dit medicijn geen zin.

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis zijn vergeten, dan kunt u het binnen een uur na de maaltijd nog innemen. Daarna heeft het waarschijnlijk geen zin meer. Bij de volgende maaltijd neemt u gewoon weer de normale dosis. Neem dus nooit een dubbele dosis.

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van orlistat stoppen.

Orlistat is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Orlistat en als alli® & Xenical® orlistat in capsules.